Privacy

Algemene Voorwaarden Lidmaatschap Multicultureel Netwerk Rijksambtenaren

Artikel 1 Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het lidmaatschap van het Multicultureel Netwerk Rijksambtenaren (MNR).

 • De wederpartij van het MNR wordt aangeduid als ‘lid’.

 • De overeenkomst wordt aangeduid als het ‘lidmaatschap’.

Artikel 2 Persoonsgegevens

 • Het lid verstrekt aan het MNR alle persoonsgegevens die nodig zijn voor een goede uitvoering van registratie van het lidmaatschap.

 • Het MNR verstrekt deze gegevens alleen na toestemming van het geregistreerde lid.

 • Het lid kan wijzigingen in de persoonsgegevens doorgegeven via postbus.mnr@minbzk.nl

 • Na beëindiging van het lidmaatschap vernietigt het MNR alle aan haar door het lid ter beschikking gestelde persoonsgegevens.

Artikel 3 Aangaan, duur en opzegging lidmaatschap

 • Het lid onderschrijft de missie en visie van het MNR.

 • Het lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

 • Het lidmaatschap kan schriftelijk worden beëindigd via postbus.mnr@minbzk.nl

 • De MNR-Stuurgroep kan besluiten een lid te royeren als blijkt dat het lid zich niet houdt aan de Algemene Voorwaarden.

 • De MNR-Stuurgroep behoudt zich het recht voor om personen als lid te weigeren of het lidmaatschap op te zeggen als het lid de Algemene Voorwaarden niet in acht neemt.

 • Het lid dat de Rijksoverheid verlaat, behoudt het recht om lid te blijven.

Artikel 4 Activiteiten/initiatieven, introducés

 • Aan de activiteiten/initiatieven van het MNR mag enkel en alleen het lid deelnemen tenzij anders is overeengekomen.

 • Leden kunnen onderwerpen en initiatieven aandragen aan de MNR-Stuurgroep.

 • De MNR-Stuurgroep toetst het initiatief aan zowel de doelstellingen van het MNR en aan de haalbaarheid binnen de beschikbare middelen. >

Artikel 5 Annulering deelname aan activiteiten/initiatieven

 • Annulering van deelname aan activiteiten/initiatieven van het MNR dienen uiterlijk 48 uur voor aanvang te worden doorgegeven via postbus.mnr@minbzk.nl

Artikel 6 Aansprakelijkheid

 • Het MNR is niet aansprakelijk voor niet behaalde (persoonlijke- en/of loopbaan)resultaten.

 • Het lid is verantwoordelijk voor de eigen loopbaan.

Artikel 7 AVG

 • Tijdens MNR themabijeenkomsten, werkbezoeken en workshops worden foto’s gemaakt en op de MNR website geplaatst. Foto’s kunnen op verzoek worden verwijderd.

Artikel 8 Wijziging Algemene Voorwaarden

 • De Algemene Voorwaarden kunnen te allen tijde worden aangepast door de MNR-Stuurgroep.