Onderzoeken

Sturen op verbinden: De business case van diversiteit van publieke organisaties. –Proefschrift Saniye Celik

Bekijk de EPUB versie

Staat van de ambtelijke dienst 

Hoe staan de ambtenaren er anno 2013 voor?

Ambassadeursnetwerk Diversiteit 2013

Nederland heeft een zeer divers samengestelde bevolking. Een diversiteit die veel overheidsorganisaties graag terug willen zien in hun personeelsbestand. Maar hoe doe je dat?

De praktijk laat zien dat er voor diversiteit meer nodig is dan een intentie. Het huidige wervingsbeleid slaagt er onvoldoende in om aan te sluiten bij de lokale markt. Met name het percentage allochtone medewerkers en het aandeel van vrouwen in topfuncties blijft achter bij de verwachtingen. Diversiteit uitdragen en verankeren binnen de organisatie, vraagt niet alleen om een beleidsmatige aanpak, maar ook om een breed draagvlak op management niveau. Het ambassadeursnetwerk zet zich hiervoor in.

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2012

Link Rapport

Diversiteitsbeleid van de Vlaamse overheid

Rapport: Kwantitatieve en kwalitatieve benchmarking van het interne gelijke kansen- en diversiteitsbeleid van de Vlaamse overheid (2013)

Onderzoek: succesfactoren van een innovatief netwerk

In april van 2010 promoveerde Tjip de Jong aan Universiteit Twente. Zijn onderzoek naar de innovatietrajecten binnen netwerken en in welke mate deze een organisatie kunnen helpen bij het oplossen van ingewikkelde vraagstukken zijn in een proefschrift openbaar gesteld.

Via deze link kun je het proefschrift digitaal opvragen via de Universiteit van Twente.
Bron: Universiteit Twente, 15 april 2010

Onderzoek: Uitstroomredenen van allochtonen bij de Rijksoverheid

In 2008 verscheen het rapport van het onderzoek naar de uitstroomredenen van rijksmedewerkers met een allochtone achtergrond. De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) voerde dit onderzoek in opdracht van het A+O fonds Rijk uit. Hun snellere uitstroom bleek vooral terug te voeren op ontevredenheid over een ervaren gebrek aan loopbaanperspectief en de relaties met leidinggevenden en collega’s. In opdracht van het ministerie van BZK (DGOBR) is de RUG gestart met een vervolg waarin de vraag centraal staat op welke wijze de rijksoverheid zo effectief mogelijk gestalte kan geven aan een duurzaam diversiteitsbeleid. Het gaat hierbij met name om maatregelen die gericht zijn op een organisatieklimaat waarin openheid bestaat voor culturele diversiteit, op het bevorderen van effectief leiderschap en relaties op de diverse werkvloer. Hierbij gaat het dus niet meer (alleen) om het verkrijgen van diversiteit – bv. door instroommaatregelen – maar juist om het behouden van en werken met diversiteit.