Kabinet wil meer vrouwen in top

De inspanningen van het Nederlandse bedrijfsleven om vrouwen naar hogere posities te laten doorstromen gaan het Kabinet niet snel genoeg. Het streven om 30% vrouwen in de top te hebben, wordt niet gehaald. Een groot deel van de bedrijven doet helemaal niets om werk te maken van een evenredige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de leiding van hun organisatie. Ook de arbeidsmarktpositie van medewerkers met een migratieachtergrond is nauwelijks verbeterd, terwijl er een groeiend aantal openstaande vacatures is.

Advies

Minister Van Engelshoven van OCW en minister Koolmees van SZW vragen advies aan de Sociaal-Economische Raad (SER). Ze willen weten hoe ze de culturele diversiteit in de top van het bedrijfsleven en non-profitorganisaties kunnen vergroten. Het advies wordt begin 2019 verwacht. Vervolgens zullen ze maatregelen nemen.

Positief effect

Diversiteit is belangrijk vanuit het perspectief van sociale rechtvaardigheid, omdat het talent van iedereen zo goed mogelijk tot zijn recht moet kunnen komen. Daarnaast laat onderzoek zien dat diversiteit in organisaties een positief effect kan hebben op de mate van innovatie en de prestaties op de lange termijn. Diversiteit in de leiding van de organisatie zorgt bovendien voor waardevolle rolmodellen.

Taak OR

Uit de cijfers van het Charter Talent naar de Top blijkt dat het aandeel vrouwen in de top duidelijk toeneemt in organisaties waar diversiteitsbeleid beter is ontwikkeld. De OR kan hier een bijdrage aan leveren. U hebt immers een controlerende en stimulerende taak op grond van artikel 28 WOR. U moet waken voor discriminatie en gelijke behandeling van mannen en vrouwen stimuleren. Ook stimuleert u de inschakeling van minderheden in de organisatie. Zet dit onderwerp daarom gerust op de agenda. Kijk naar de mate van discriminatie als het aannamebeleid op de agenda staat. Als u zich hierover wilt bijscholen dan is dat mogelijk. OR Academy organiseert vier keer per jaar de cursus OR en personeelsbeleid.