‘Rassendiscriminatie’ motie 9 juni 2016

30 950 Rassendiscriminatie

Nr. 96 MOTIE VAN DE LEDEN MARCOUCH EN VAN MILTENBURG

Voorgesteld 9 juni 2016

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
overwegende dat de SER in het rapport «Discriminatie werkt niet! Advies over het tegengaan van discriminatie bij de arbeid» uit 2014 constateert dat diversiteitsbeleid essentieel is in de strijd tegen discriminatie;
overwegende dat de rijksoverheid een voorbeeldfunctie vervult met betrekking tot het voeren van diversiteitsbeleid en dat de regering heeft aangegeven het advies van de SER over te nemen nog verder inzetten op en vormgeven van diversiteitsbeleid;
verzoekt de regering, beleid te ontwikkelen voor etnische diversiteit en jaarlijks in de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk in te gaan op de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan het diversiteitsbeleid en daarbij de in-, door- en uitstroom per ministerie te vermelden,
en gaat over tot de orde van de dag.

Marcouch
Van Miltenburg